Witamy na stronie MZK Nisko

Telefony alarmowe, komunikaty, badania wody

Awarie kanalizacyjne:

  • tel. 015 841 52 80
  • kom. 500 062 598

Awarie wodociągowe:

  • tel. 015 841 52 80
  • kom. 500 062 596

Informacje na tematy:


- wyniki badań jakości wody w wodociągach: Nisko, Zarzecze, Nowosielec;
- decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nisku o przydatności wody do spożycia znajdują się pod zakładą JAKOŚĆ WODY.

Projekty

W roku 2017 przygotowano i ogłoszono szereg przetargów w BZP i wybrano wykonawców na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” w skład którego wchodzą między innymi:

- Zadanie pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle i Wańkowicza w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.
- Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sandomierskiej oraz kanalizacji sanitarnej w ul PCK, Rzeszowskiej oraz przy Pl. Wolności w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko.”

Zakład nasz składając wniosek do POIiŚ na realizację w/w zadań w wysokości 16.232.667 zł netto pozyskał na ten cel środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach zadania pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” w wysokości 10 348 325 zł. Prace na tym zadaniu przebiegają zgodnie z harmonogramem.

  • Projekty
  • SUW
  • OWIK
  • Inwestycje

Odbiór odpadów

W związku z przejęciem działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych przez Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych z tym zadaniem, prosimy o kontakt pod nr telefonu 15 841 55 70. Wszystkie zgłoszenia zostaną odnotowane i w możliwie szybkim terminie rozwiązane. Przepraszamy za zaistniałe niedociągnięcia spowodowane początkowym etapem naszej działalności
INFORMACJA
Informujemy o możliwości zakupu w MZK Nisko, bądź dzierżawy pojemników na odpady zmieszane o pojemności 120 litrów, 240 litrów oraz 1100 iitrów. Zgłoszenia przyjmujemy pod tel. nr 501-089-232, 15 841-55-65 email: g.bednarz@mzknisko.pl, sekretariat@mzknisko.pl
W załączeniu link do strony internetowej dotyczącej osłon śmietnikowych https://wireland.pl/#oslony do ewentualnego wykorzystania.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w okresie 1 sierpień – 31 grudzień 2019 dla Gminy Nisko - UGiM Nisko
Gospodarka odpadami w Gminie Nisko - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Kierownik Referatu: Władysław Pracoń tel. (15) 8415724 e-mail: osk.kierownik@nisko.pl - UGiM Nisko
W przypadku pytań lub reklamacji prosimy o kontakt pod numerem:
tel.: 501 089 232, (15)841-55-65,
lub e-mail: sekretariat@mzknisko
Wszystkich zainteresowanych dzierżawą pojemników lub kontenerów prosimy o kontakt z naszą firmą:
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY NISKO Spółka z o.o. w Nisku 37-400 NISKO,
ul. Szklarniowa 1, tel. (0-15) 841 55 65, 841 55 69,
e-mail: sekretariat@mzknisko.pl

PRZYPOMINAMY
Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy.
Pod pojęciem tym kryje się szereg czynności oraz działań, mających na celu – jak najbardziej bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt – postępowanie z wytworzonymi odpadami komunalnymi. Obejmują one m.in.: zbiórkę, transport, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów, przy czym każda z tych czynności może przybierać różny zakres oraz formy. Obowiązki gminy w gospodarce odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: UCPG) [Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach], wielokrotnie nowelizowana, co skutkowało stale powiększającym się katalogiem zadań władz samorządowych związanych z zagospodarowaniem odpadów. Najistotniejsza nowelizacja wspomnianej wyżej ustawy miała miejsce w 2011 r. [Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach], a zmiany nią wprowadzone – obowiązujące od stycznia 2012 r.

QR code

Informacje

Odbiorcy indywidualni


Faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
- przyjmowanie wskazań,
- faktury i rozliczenia.
pierwsze piętro pok. 11
tel. 15 841 55 64

Odbiorcy zbiorowi


Faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:
- przyjmowanie wskazań,
- faktury i rozliczenia.
parter pok. 3
tel. 15 841 55 65 w. 29

Umowy


podpisywanie umów na dostarczanie wody i odprowadzanieścieków:
- wydawanie wniosków i umów,
- wydawanie wodomierzy.
parter pok. 3
tel. 15 841 55 65 w. 29

Budowa przyłączy


uzgadnianie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.
Głowny inżynier Tomasz Wasiuta
pierwsze pietro pok. 18
tel. 15 841 55 65 w. 26